در صورت استفاده از کارت ملی به عنوان سند شناسایی؛ برای تاریخ صدور، تاریخ تولد خود را به میلادی وارد نمایید.

شماره سند، شماره ملی شماست.

توجه داشته باشید که، در صورتی که تاریخ اعتبار کارت ملی شما که در پشت کارت درج شده است، گذشته باشد نمی توانید از کارت ملی به عنوان سند هویتی و مدرک شناسایی استفاده نمایید.